Regulamin

Złożenie zamówienia w Studio Florystyczne RedNaomi oznacza akceptację poniższego regulaminu.

OFERTA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Usługi florystyczne wykonywane są przez Studio Florystyczne Red Naomi, ATM POLSKA S.C. z siedzibą w Warszawie, NIP 525-269-91-89 reprezentowane przez Tomasza Zdunka, zwanym dalej Zleceniobiorcą, na rzecz Zleceniodawcy.
2. Realizacja usług odbywa się według niniejszego regulaminu.
3. Usługi florystyczne mają charakter dzieła.
4. Złożenie zamówienia w Studiu Florystycznym Red Naomi oznacza akceptację przez Zleceniodawcę zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Zleceniodawcę do przestrzegania zawartych w nim reguł.
5. Oferta zaprezentowana na stronie www.rednaomi.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
6. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty przygotowanej przez Studio Florystyczne Red Naomi przez Zleceniodawcę, co następuje poprzez akceptację przedstawionych warunków, złożenie zamówienia i wpłatę zaliczki.
7. Złożenie przez Zleceniodawcę zamówienia zostanie potwierdzone przez Studio Florystyczne Red Naomi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Zleceniodawcę.
8. Warunkiem przyjęcia zlecenia oraz jego wykonania jest wpłata zaliczki tytułem rezerwacji terminu.
9. Nie wywiązanie się z punktu 8. skutkuje unieważnieniem zawartej umowy a tym samym nie wpisaniem danego zamówienia do kalendarza realizacji usługi.
10. Za moment wykonania usługi uważa się dostarczenie elementów dekoracyjnych jak również wykonanie usługi jej rozstawienia w dniu uroczystości.
11. Klient zamawiający produkt jest zobowiązany do odbioru wybranej usługi osobiście lub poprzez wskazaną do tego osobę.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚCI

1. Studio Florystyczne Red Naomi zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, które nie zawierają danych niezbędnych do potwierdzenia zamówienia, jak np. nr telefonu czy adres e-mail lub też w przypadku gdy dane te zawierają błędy, uniemożliwiające realizację.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do uzyskania zgody właściciela/zarządcy na wstęp firmy florystycznej i umożliwienie dostępu do lokali, w których ma być świadczona usługa w następujących terminach:
a/ Sala weselna – przynajmniej 48h przed rozpoczęciem uroczystości
b/ Kościół – przynajmniej 24h przed rozpoczęciem uroczystości
3. Zleceniodawca jest zobowiązany w przypadku dekoracji kościoła do poinformowania ks. Proboszcza o zamiarze udekorowania kościoła przez firmę dekoratorską oraz przekazania Zleceniobiorcy ew. ograniczeń lub dodatkowych wymagań co do wykonania dekoracji.
4. Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania innych służb kościelnych, które zwyczajowo przygotowują dekoracje kościoła o zamiarze udekorowania kościoła przez firmę florystyczną.
5. Zapłata przez Zleceniodawcę za wykonane usługi nastąpi najpóźniej do dniu wykonywania dekoracji.
6. Elementy dekoracji wielokrotnego użytku są własnością Zleceniobiorcy. Za zniszczone elementy dekoracji wielokrotnego użytku (np. szkło, kwiaty sztuczne, konstrukcje łuków, materiały itp.) pobierana będzie opłata wg wartości rynkowej tych przedmiotów.
7. Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny, nie później niż na 10 dni przed dniem o którym mowa w §1.
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę wpłacona zaliczka nie ulega zwrotowi.
9. W przypadku gdy umówione materiały nie będą dostępne na rynku w wyznaczonym terminie, Red Naomi Studio Florystyczne powiadomi Zamawiającego nie później niż na 24 godziny przed terminem odbioru usługi florystycznej o wyżej wymienionej sytuacji w celu wyboru przez Zamawiającego innego materiału.

REZYGNACJA Z USŁUG

1. Zamawiający może zmienić warunki umowy lub z niej całkowicie zrezygnować nie później niż 21 dni przed ustaloną datą ceremonii. Spełnienie tego warunku zwalnia Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań zawartych w umowie.
2. W przypadku rezygnacji z usługi z zachowaniem terminu, wpłacona zaliczka zostanie w całości zwrócona na wskazane konto.
3. Studio Florystyczne RedNaomi zachowuje sobie prawo do zmiany elementów dekoracji opisanej w umowie pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w czasie umożliwiającym mu kolejny wybór elementów dekoracji. Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku braku dostępu do ustalonych wcześniej materiałów lub gatunków kwiatów.

REKLAMACJE

1. Jeśli Zleceniodawca w momencie odbioru usługi zauważy, że dekoracja posiada wady jakościowe lub inne, ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Usługi świadczone przez Studio Florystyczne Red Naomi mają charakter dzieła, dlatego reklamacje powinny być zgłaszane w momencie odbioru dekoracji. W przypadku braku takiej możliwości, reklamacje mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@rednaomi.pl
3. Ze względu na charakter wykonywanej usługi oraz ofertę uzależnioną od sezonowości dostępnych kwiatów - reklamacji nie podlega kolor oraz gatunek kwiatów wykorzystanych podczas dekoracji.
4. Studio Florystyczne Red Naomi ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Zleceniodawcę.
5. W przypadku uznania przez Studio Florystyczne Red Naomi reklamacji, zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
6. Przy odbiorze usługi bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie dekoracji. Odbiór dekoracji oznacza wypełnienie umowy przez Studio Florystyczne Red Naomi.